Aktuálně

Goalie Shirts Soccer Padded, Nike Padded Goalkeeper Pants Goalie Shirts Soccer Padded, Nike Padded Goalkeeper Pants, Man U Cotton-padded coat

Ocenění žáka SOU

V rámci vyhlášení soutěže Stavba roku 2018 Zlínského kraje byl opětovně oceněn i žák Středního odborného učiliště Uherský Brod. Předání ocenění proběhlo 16. května 2019 v Uherském Brodě a šlo již o XVII. ročník této soutěže.
V kategorii učňů byl vyhodnocen žák třetího ročníku oboru Instalatér David ŠIMEK. Prestižní ocenění získal za úspěšnou reprezentaci , kdy v konkurenci žáků ze 14 krajů se stal absolutním vítězem soutěže Učeň Instalatér 2018 a ještě získal čtyři prvenství v dalších  dílčích kategoriích . Spolu s Lukášem Dorňákem přivezli zlato také ze soutěže družstev a tím zařadili Zlínský kraj na první místo v soutěži krajů!
David Šimek, za zcela výjimečné úspěchy v soutěžích,  převzal také z rukou  ministra školství ocenění „Zlaté české ručičky 2018“. Z celkově 21 udělovaných plaket byla pouze jediná udělena žákovi Zlínského kraje.Úspěchy v celostátních kolech odborných a řemeslných soutěžích jsou především výsledkem soustavné a trpělivé práce  s nadanými  žáky, za což patří velký dík mistrům odborného  výcviku a učitelům odborných předmětů, v případě Davida  je to pan Petr Dedík a pan Josef Jankových.

Davidovi blahopřejeme k ojedinělému  úspěchu a našim učitelům děkujeme za skvěle odvedenou práci.

Foto: Elen Sladká

Řemeslo má zlaté dno

pod tímto názvem se ve čtvrtek 16. 5. 2019 konal  již 7.ročník zábavně propagační hry pro žáky základních škol. Akce, která si klade za cíl popularizaci řemeslných oborů  se zúčastnilo téměř 300 žáků  z Uherského Brodu a okolí.

Pod odborným vedením si žáci ověřili  vlastní předpoklady pro různorodé činnosti související s daným oborem. Vyzkoušeli techniku šablonování u malířů, zdobení perníčků u pekařů,  pokládali nám  podlahu, poznávali nářadí a přemýšleli nad hlavolamem u opravářů zemědělských strojů. Automechanici si poměřili svoji zručnost a rychlost při šroubování aku vrtačkou,  zahradníci pletli z pedigu a tesaři vzali do ruky kladívko  a bavili se zatloukáním hřebíků a výrobou podlážek. U zedníků a  instalatérů si lámali hlavu nad stavebnicemi a instalatérskými trubkami. Naši chovatelé si připravili test z poznávání psích ras, psí signály dle obrázků a se svými pejsky nám předvedli praktickou ukázku jejich výcviku.

Svůj řemeslný um si spolu s dětmi vyzkoušel také náš vzácný host, radní Zlínského kraje pan Miroslav Kašný a my všichni jsme tleskali jeho zručnosti – podlahu položil lépe, než leckterý vyučený podlahář.

Věřím, že tento den byl poučný nejen pro žáky, kteří se chtějí zaměřit na praktické učební obory, ale i pro ty, kteří míří na ekonomky, gymnázia……, protože ve výsledku není  až tak důležité, jakou profesi děláš, ale jak dobře ji děláš!

Všechny organizátory tohoto zábavně-naučného dopoledne velmi potěšilo, že se na našich základkách stále ještě najde dost zručných žáků, kteří snad v budoucnu potvrdí, že „Řemeslo má, stále ještě, zlaté dno“!

II. kolo přijímacího řízení

U učebních oborů s výučním listem jsou kritéria pro II. kolo přijímacího řízení shodná s kritérii I.kola  PŘ.

Ve II. kole přijímacího řízení se u nástavbového studia Podnikání písemná zkouška nekoná.

Žáci budou přijímáni podle počtu volných míst až do naplnění kapacity stanoveného počtu žáků v jednotlivých oborech.

Informace:

Přihláška se podává přímo na adresu střední školy. Tiskopis je stejný jako v kole prvním a také vyplnění přihlášky probíhá stejným způsobem. Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole pro druhé kolo přijímacího řízení odevzdá uchazeč v termínu do 24.5.2019 příslušné střední škole.

Každá přihláška bude mj. opatřena lékařským potvrzením, podpisem nezletilého uchazeče a podpisem jednoho zákonného zástupce. Ten je pak jako jediný oprávněn ke všem úkonům v přijímacím řízení (např. převzetí rozhodnutí, podpis na zápisovém lístku, apod).

Ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů II.kola PŘ do 28.5.2019.

Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanový ředitel dle stanovených kritérií jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům, nebo jejich zákonným zástupcům odešle rozhodnutí o nepřijetí. Proti nepřijetí je možné se odvolat do tří kalendářních dnů od doručení tohoto rozhodnutí.

Rozhodnutí o přijetí ke studiu nebude přijatým uchazečům rozesláno v písemné podobě, bude zveřejněno na webových stránkách školy (www.sou-ub.cz) a na úřední desce školy.

Přijatí uchazeči potvrdí svůj zájem o studium odevzdáním zápisového lístku do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.

Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

 

Další informace o studiu a přijímacím řízení podá:  

Eva Jurásková , tel. 572 613 133,  mail:juraskova@sou-ub.cz

 

V Uherském Brodě 10.5.2019                                             Ing. Jiří Polanský

   ředitel SOU

 

 

Stránky