Archiv

Goalie Shirts Soccer Padded, Nike Padded Goalkeeper Pants Goalie Shirts Soccer Padded, Nike Padded Goalkeeper Pants, Man U Cotton-padded coat
Nike Trainer Huarache Mens, Mens Nike Trainer Huarache look at here

Praktická exkurze pro žáky ZŠ

V rámci projektu „Řemeslo, návrat ke kořenům“, uspořádala naše škola dne 11.10.2011 spolu se členy Hospodářské komory ukázkový den pro žáky ze základních škol, speciálních a pomocných škol. Děti měly možnost si prakticky vyzkoušet svoji zručnost a šikovnost při ukázkách prací ve čtyřech vyučovaných oborech. Jednalo se o obor Opravář zemědělských strojů. Zahradník, Zedník a Tesař.

Akce se těšila velké oblibě ze strany žáků a byla kladně a přínosně hodnocena jak zástupci ZŠ, tak pracovníky HK.

Úspěch našich malířů Jakuba HAVIERA a Pavla KOZŮBKA na mezinárodní soutěži „MALÍŘ 2011“

Ve dnech 13.10. – 16.10 2011 se žáci našeho učiliště oboru malíř – Jakub Havier a Pavel Kozůbek zúčastnili 6. ročníku Mezinárodní soutěže družstev „Malíř 2011“, jejímž vyhlašovatelem je Cech malířů a lakýrníků ČR. Soutěž se konala za velké účasti a podpory široké veřejnosti a médií v rámci výstavy „Dům a byt“ na výstavišti Ostrava – Černá louka.

Samotná soutěž se sestává ze dvou částí – teoretické a praktické. V teoretické se jednalo o test obsahující otázky z odborných předmětů oboru malíř. V praktické museli soutěžící předvést svou zručnost a přesnost v tvorbě povinné. Ve volné tvorbě záleželo na vlastním pojetí, představivosti a umění soutěžícího.

Soutěž je pořádána dle mezinárodních kritérií, má vysokou odbornou náročnost a účastní se jí vybraná a velmi vyrovnaná družstva. Proto jsme velmi hrdi na naše žáky, kterým se podařilo obsadit, v tak těžké konkurenci, nádherné čtvrté místo.

Gratulujeme a děkujeme našich chlapcům a také učiteli OV p. Žižkovi, který žáky k tomu krásnému úspěchu přivedl.

Domov mládeže

při Středním odborném učilišti Uherský Brod

Na Výsluní 813, 688 01  Uherský Brod

tel. 572 613 155,      email: dm@sou-ub.cz

Domov mládeže  s kapacitou 75 lůžek je součástí Středního odborného učiliště  Uh. Brod. Je řízen ředitelem  SOU, který  společně s vedoucím DM organizuje provoz DM.
Provoz DM se podřizuje provoznímu řádu, režimu dne a vnitřnímu řádu DM. Žáci se zapojují podle zájmu, přání, osobních předpokladů a potřeb do zájmové a vzdělávací činnosti - vycházky, exkurze, různé kurzy, besedy apod.
Pravidelně se pořádá soutěž ve střelbě ze vzduchovky, soutěž o „Nejsilnějšího žáka DM“ a  turnaj ve stolním tenise. Mezi ubytovanými si velkou oblibu získaly  diskotéky, utkání ve florbale a v odbíjené a mezi děvčaty ukázky vazačství a pletení košíků z proutí.
Další aktivity v rámci DM jsou návštěvy aquacentra Delfín, bruslení na zimním stadioně a filmová představení kina Máj.
Domov mládeže má vlastní třípodlažní budovu s posilovnou, hernou pro stolní tenis, venkovním hřištěm, zahradou a PC učebnou. Na každém poschodí DM je společenská místnost s televizorem (k zapůjčení video nebo DVD přehrávač) a kuchyňka se základním vybavením (lednice, vařič, mikrovlnná trouba, varná konvice, nádobí).
V DM jsou 2 dvoulůžkové pokoje, 7 trojlůžkových pokojů, 11 čtyřlůžkových pokojů a jeden jednolůžkový, který je vyčleněn pro izolaci. Sociální  zařízení je společné na chodbě, pro každé patro zvlášť. Dívky mají své sociální zařízení v přízemí. Na pokoji má každý žák vlastní lůžko s úložným prostorem, noční stolek, skříň na oblečení a menší skříňku na školní potřeby. Na pokojích jsou stoly, židle a lampičky.
Na DM je WI-FI zařízení pro bezdrátové připojení k internetu.
Žáci se mohou přihlásit k ubytování na základě vyplněné přihlášky až do zaplnění ubytovací kapacity.

Jednací řád školské rady

 

 

Jednací řád školské rady

při

 Středním odborném učilišti Uherský Brod, Svatopluka Čecha 1110, Uherský Brod

 zřízené usnesením Rady Zlínského kraje č. 1083/R3/17 ze dne 11.12.2017

s účinností od 1.1.2018

 

 

Článek 1

Školská rada vykonává své působnosti podle § 167, § 168 a § 185 zákona  č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“).

Článek 2

Školská rada se schází ke svým zasedáním podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Termíny zasedání  se stanoví s ohledem na působnost školské rady stanovené zákonem.

Článek 3

Program jednání navrhuje předseda školské rady. Vychází přitom z povinností uložených školské radě  zákonem, z podnětů a návrhů ze zákona oprávněných osob,  z podnětů a návrhů členů školské rady, příp. ředitele či zřizovatele školy.

Článek 4

Zasedání školské rady svolává předseda školské rady, popřípadě místopředseda. Podklady pro jednání  zajišťují členové školské rady a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje zákon.

Ředitel školy, zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a pedagogičtí pracovníci školy mají právo požádat školskou radu zastoupenou předsedou, popřípadě jeho zástupcem, v odůvodněných případech o svolání mimořádného jednání školské rady. Na základě této žádosti je mimořádné zasedání školské rady svoláno do 15 pracovních dnů.

Článek 5

Školská rada jedná podle programu a plánu práce, který schválí na návrh svého předsedy nebo jiného člena školské rady. V úvodu jednání projednává školská rada kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů školské rady, popřípadě ředitele školy, pokud je k jednání přizván. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy a připomínky jednotlivých členů školské rady.

Článek 6

Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech svých členů při schvalování jednacího řádu a jeho změn, výroční zprávy o činnosti školy, školního řádu včetně navrhování jeho změn a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, při projednávání návrhu rozpočtu školy na další rok, při vyjádření k rozboru hospodaření a při projednávání usnesení, jehož obsahem jsou zásadní výhrady k práci ředitele školy. V ostatních případech se usnáší školská rada většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy školské rady.

Článek 7

Usnesení školské rady vyhotovuje písemně pověřený člen školské rady a podepisuje předseda a další pověřený člen školské rady. O jednáních školské rady pořizuje záznam pověřený člen školské rady, v tomto záznamu jsou uvedeny výsledky hlasování.

Článek 8

Nejméně jednou ročně školská rada informuje zákonné zástupce nezletilých žáků školy, pedagogické pracovníky školy a zřizovatele školy o výsledcích své činnosti za uplynulé období. Součástí této informace jsou jednak výsledky a průběh schvalování dokumentů podle §168 odst. 1 písm. b) až d) školského zákona, jednak v ní školská rada uvede, zda projednávala a vyjadřovala svůj názor k dokumentům uvedeným v §168 odst. 1 písm. a), e), f), g) a h) školského zákona. O schválení dokumentů uvedených v §168 odst. 1 písm. b) až d) školského zákona rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada uvedený dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání, nebo pokud školská rada neprojedná výše uvedené dokumenty do l měsíce od jejich předložení ředitelem  školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

Článek 9

Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu mohou být pouze písemné a podléhají schválení školskou radou.

Článek 10

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018

 

Jednací řád školské rady

při

 Středním odborném učilišti Uherský Brod, Svatopluka Čecha 1110, Uherský Brod

 zřízené usnesením Rady Zlínského kraje č. 1083/R3/17 ze dne 11.12.2017

DODATEK č. 1

Ve výjimečných případech lze provést hlasování procedurou per rollam (korespondenční hlasování jednotlivých členů – např. mailem.)

 

V Uherském Brodě dne  07.02.2018

Stezka městskou památkovou zónou Uherský Brod

Bohatou historii a pamětihodnosti královského města je možné poznat prostřednictvím turistického okruhu s názvem Stezka městskou památkovou zónou Uherský Brod. Na stezce, která je 1660 m dlouhá, je umístěno 5 zvukových průvodců, kteří zájemce seznámí s historií a zajímavostmi jednotlivých architektonických objektů.

STEZKA MĚSTSKOU PAMÁTKOVOU ZÓNOU

 1. Starý židovský hřbitov
 2. Nový židovský hřbitov
 3. Nadační dům
 4. Chrám Mistra Jana Husa
 5. Farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
 6. Kašna se sochou sv. Floriana
 7. Obelisk - Via Lucis
 8. Radnice
 9. Panský dům
 10. Dominikánský klášter a kostel Nanebevzetí Panny Marie
 11. Mariánský sloup
 12. Muzeum Jana Amose Komenského
 13. Opevnění města
 14. Dům č.p. 201
 15. Gymnázium Jana Amose Komenského

Popis trasy:

Stezka začíná v jižní části historického jádra města. Vede k turisticky atraktivním lokalitám v ul. Bří Lužů a na Masarykově náměstí, dále kolem Dominikánského kostela a k Muzeu J. A. Komenského. Zde se treasa stáčí zpět k jihu a ulicemi Karla IV. a Komenského vede zpět k výchozímu bodu stezky. Putování stezkou zpříjemňují 4 odpočinkové zóny.
Trasa je bezbariérová. Informace na zvukových průvodcích jsou kromě češtiny v anglickém a německém jazyce, popis tlačítek také v braillově písmu.

Motivační stipendium z příspěvků ZK

Žákům učebních oborů bude v průběhu jejich profesní přípravy poskytována finanční podpora z prostředků Zlínského kraje

 

Podporované učební obory na SOU Uherský Brod:

 • 36-52-H/01         Instalatér
 • 23-55-H/01         Klempíř – stavební výroba
 • 39-41-H/01         Malíř a lakýrník
 • 36-59-H/01         Podlahář
 • 36-64-H/01         Tesař
 • 36-67-H/01         Zedník
 • 29-53-H/01         Pekař

Výše finanční podpory je 300 - 500 Kč měsíčně.

Za vyznamenání bude náležet jednorázová odměna 1500 - 3000 Kč.

 

Podmínky pro vyplácení finančních příspěvků žákům v rámci systému „Podpory řemesel v odborném školství“ účinné od 1. 9. 2011
 

Základní nastavení systému

 • V rámci systému „Podpora řemesel v odborném školství“ je poskytována přímá finanční podpora žákům denní formy studia vybraných oborů poskytujících střední vzdělání s výučním listem.

 • Vybrané obory zařazené do systému jsou uvedeny v příloze. Systém je otevřený, na základě rozhodnutí Rady Zlínského kraje lze výběr oborů vzdělání zařazených do Podpory řemesel inovovat.

 • Finanční podpora je poskytována z rozpočtu Zlínského kraje prostřednictvím příslušných středních škol zřizovaných Zlínským krajem a soukromých středních škol se sídlem na území Zlínského kraje.

 • Finanční podpora je žákům poskytována v průběhu jejich profesní přípravy při splnění dále uvedených podmínek.

 

Výše finanční podpory žákům vybraných oborů vzdělání:

1. ročník: 300,- Kč měsíčně, za vyznamenání jednorázově 1 500,- Kč (na konci školního roku)

2. ročník: 400,- Kč měsíčně, za vyznamenání jednorázově 2 500,- Kč (na konci školního roku)

3. ročník: 500,- Kč měsíčně, za vyznamenání jednorázově 3 000,- Kč (na konci školního roku)
 

Podmínky pro vyplacení finančního příspěvku žákům:

 • Žák nemá žádnou neomluvenou absenci. Omlouvání absence musí být v souladu s § 67 odst. 1 a 3 školského zákona a se školním řádem. V případě neomluvené absence je vyplácení příspěvku pozastaveno s účinností od nebližšího termínu výplaty na dobu tří měsíců. Pokud se neomluvená absence opakuje, je vyplácení příspěvku zastavováno opakovaně.

 • Žák nemá sníženou známku z chování. V případě snížené známky z chování je vyplácení příspěvku pozastaveno od termínu výplaty podle rozhodnutí ředitele na následující klasifikační období.

 • Žák není podmíněně vyloučen ze studia. V případě, že ředitel rozhodne o podmínečném vyloučení ze studia, je vyplácení příspěvku pozastaveno od termínu výplaty podle rozhodnutí ředitele na dobu pěti měsíců. Při vyloučení ze studia (v době do nabytí účinnosti rozhodnutí) je vyplácení příspěvku zastaveno bezodkladně od nebližšího termínu výplaty.

 • Žák není na vysvědčení hodnocen z odborného výcviku hůře než známkou dobrý. V opačném případě je vyplácení příspěvku pozastaveno s účinností od nebližšího termínu výplaty na následující klasifikační období.

 • V případě souběhu více výše uvedených opatření se uplatní nejtvrdší z nich. Měsíce, po které je vyplácení příspěvku zastaveno, se nesčítají.

 • Jednorázový příspěvek za vyznamenání je vyplacen na konci školního roku v případě, že žák neměl ve druhém pololetí žádnou neomluvenou absenci a má v daném měsíci podle výše uvedených pravidel nárok na vyplacení příspěvku.

 • Příspěvek není vyplácen za měsíce červenec a srpen. Rovněž není vyplácen po dobu přerušení studia.

 • Příspěvek za daný kalendářní měsíc je vyplacen tehdy, je-li žák žákem dané školy a oboru v celém kalendářním měsíci. V případě, že žák přestoupí z jiné školy, má při dodržení všech podmínek nárok na příspěvek počínaje prvním dnem následujícího měsíce.

 

Další pokyny k vyplácení příspěvku:

 • Se systémem „Podpory řemesel v odborném školství“ budou žáci podporovaných oborů seznámeni prostřednictvím dotčených středních škol s tím, že se jedná o příspěvek z rozpočtu Zlínského kraje.

 • Střední školy, které jsou do systému zapojeny, budou ve všech propagačních materiálech uvádět, že se u vybraných oborů jedná o finanční příspěvek z rozpočtu Zlínského kraje.

 • Vyplácení příspěvku bude prováděno pravidelně vždy nejpozději do 15. následujícího měsíce za předcházející měsíc. Vyplacení příspěvku bude prokazatelně potvrzeno žákovým podpisem.

Střední škola si stanoví bližší podrobnosti způsobu a evidence vyplácení příspěvků v souladu s pravidly a dle svých podmínek tak, aby byla s to transparentně doložit splnění všech stanovených pravidel a výši vyplacených příspěvků.

Stránky