Archiv

Goalie Shirts Soccer Padded, Nike Padded Goalkeeper Pants Goalie Shirts Soccer Padded, Nike Padded Goalkeeper Pants, Man U Cotton-padded coat
Nike Trainer Huarache Mens, Mens Nike Trainer Huarache look at here

Zednické práce - ve šk. roce 2014/2015 se obor nebude otevírat

Kód oboru: 

36-67-E/01

tříletý obor pro žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

Odborné vzdělávání poskytuje žákům soubor vědomostí, praktických dovedností a návyků nezbytných pro jejich budoucí uplatnění, zejména v profesi stavební dělník.
Odborné vzdělávání se skládá z učiva praktického charakteru, které je obsaženo v předmětu odborný výcvik a učiva teoretického charakteru, obsaženého v předmětech odborné kreslení, materiály, strojní zařízení, přestavby budov a technologie.
Odborná příprava má těžiště v přípravě na výkon zednických prací.

 

Zdravotní požadavky

Do učebního oboru mohou být přijati žáci fyzicky zdatní, s dobrou funkční schopností končetin a páteře, bez chronických zánětových alergických nemocí kůže a dýchacích orgánů, bez poruch nervosvalové koordinace a záchvatových nemocí.

 

Uplatnění

Učební obor zednické práce připravuje žáky pro výkon pracovních činností povolání pomocný zedník. Po získání příslušné praxe může samostatně podnikat v oboru.

 

Možnosti dalšího vzdělávání

Absolventi učebního oboru, kteří vykonali úspěšně závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijních oborů středních škol určených pro absolventy tříletých učebních oborů navazujících na předchozí přípravu

Potravinářské práce (zaměření Pekařské práce)

Kód oboru: 

29-51-E/02

Dvouletý učební obor je určen pro chlapce a dívky, kteří ukončili povinnou školní docházku přednostně ve speciální nebo praktické škole.

 

PROFIL ABSOLVENTA

Po ukončení přípravy v učebním oboru zná absolvent složení a vlastnosti základních druhů surovin a pomocných látek, podmínky jejich skladování a jejich využití v pekařské technologii, základní technologie přípravy těst, náplní i polev pro různé druhy běžných i speciálních pekařských výrobků, jejich tvarování, princip pečení a způsoby uchování hotových pekařských výrobků s ohledem na jejich trvanlivost. Má přehled o strojích a zařízeních používaných v pekařské výrobě, včetně balicích linek, umí hospodárně využívat suroviny a energii, zná základní hygienické předpisy a má osvojeny základní hygienické návyky související zejména s osobní hygienou a sanitací pracovního prostředí.

 

ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY

Před nástupem se musí uchazeč podrobit vyšetření pro potravináře, tzn. Získat potravinářský zdravotní průkaz.

 

UPLATNĚNÍ

Učební obor připravuje žáky na výkon stanoveného okruhu pracovních činností povolání pekař. Absolventi se uplatní v potravinářské výrobě zaměřené zejména na pekařské práce.

Opravářské práce

Kód oboru: 

41-55-E/01

Tříletý učební obor je určen pro chlapce, kteří ukončili povinnou školní docházku přednostně ve speciální nebo praktické škole škole.

 

PROFIL ABSOLVENTA

Absolvent v průběhu přípravy získá základní znalosti, dovednosti a návyky z oblasti zemědělské výroby potřebné pro výkon dělnických činností a naučí se provádět technické údržby, seřízení a běžné opravy mechanizačních prostředků používaných v rostlinné a živočišné výrobě. Získá základy obsluhy diagnostických přístrojů a zařízení, základní dovednosti ve strojním obrábění kovů a tepelném zpracování ocelí. Ovládá provádění běžných oprav traktorů i přípojných vozidel. Získá přehled z ekonomiky opravárenské a údržbářské činnosti. Ovládá i zásady a předpisy z požární ochrany, bezpečnosti a hygieny práce a naučí se zacházet s protipožárním zařízením. Součástí výuky je příprava k získání řidičského oprávnění a svařování v základním rozsahu.

 

ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY

Do učebního oboru mohou být přijati žáci pouze na základě lékařského vyjádření o zdravotní způsobilosti pro výkon daného povolání.

 

UPLATNĚNÍ

Učební obor připravuje žáky na výkon stanoveného okruhu pracovních činností povolání dělník v zemědělství nebo průmyslu zaměřený na výkon opravárenských prací.

Pekař

Kód oboru: 

29-53-H/01

Učební obor je určen pro chlapce a dívky, kteří ukončili povinnou školní docházku.

V průběhu tříletého studia se žáci učí ovládání a řízení technologických procesů při výrobě chleba, běžného a jemného pečiva. Učí se provádět provozní kontrolní rozbory a zkoušky surovin a výrobků.

 

PROFIL ABSOLVENTA

Po ukončení přípravy v učebním oboru se absolvent umí správně a samostatně orientovat v celé oblasti pekárenské výroby, chápe základní technologické postupy výrobků, pracuje běžně s technologickou dokumentací, rozeznává všechny základní suroviny používané v pekárenské výrobě a umí si vypočítat jejich potřebné množství pro danou výrobu. Vede evidenci o své práci.

Zná základy ruční výroby a umí obsluhovat strojní zařízení na výrobu pekárenských výrobků. Dbá na dodržování technologických postupů a technologické kázně. Umí si připravit pro výkon pracovních činností potřebné nástroje a stroje, které zároveň dovede seřídit a provádí na nich i základní běžnou údržbu. Odborný výcvik se realizuje na pracovišti SOU a u smluvních firem – Delta, a.s. a na individuálních smluvních pracovištích podle zájmu žáka.

 

ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY

Z hlediska zdravotního stavu uchazeče vadí poruchy funkcí pohybového aparátu – skoliózy, onemocnění omezující funkci velkých a drobných kloubů horních končetin, poruchy funkcí dolních končetin znemožňující delší stání. Vadí závažná onemocnění srdce a cév, těžká onemocnění ledvin, závažná onemocnění nervová. Dále vadí chronická a alergická onemocnění kůže, zejména horních končetin. Požaduje se zraková ostrost. Uchazeči nesmějí být bacilonosiči a před nástupem do středního odborného učiliště se musí podrobit vyšetřením stanovených pro potravináře podle vyhlášky ministerstva zdravotnictví.

 

UPLATNĚNÍ

Po úspěšném vykonání závěrečných zkoušek se absolventi uplatní v pekařských a cukrářských provozech, v laboratorních potravinářských provozech a jako soukromí podnikatelé.

 

MOŽNOSTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Po ukončení studia se mohou absolventi ucházet o přijetí do studijního oboru středních odborných učilišť pro absolventy tříletých učebních oborů navazujícího na předcházející přípravu.

 

Forma studia

denní

Zahradník (zaměření Krajinář, krajinářka)

Kód oboru: 

41-52-H/01

Tříletý učební obor je určen pro chlapce i dívky, kteří ukončili povinnou školní docházku. Učební obor je aplikovaný a osvědčil se ve státech Evropské unie.

 

ZAMĚŘENÍ OBORU

Základní práce a technologické postupy související s přípravou prostředí, zakládáním a udržováním zeleně v krajině s využitím jednotlivých druhů bylin, travin a dřeva. Realizace krajinářských a drobných zahradních úprav podle předložené dokumentace. Žáci mají praktický výcvik v realizaci zahrad.

 

PROFIL ABSOLVENTA

Po ukončení přípravy v učebním oboru absolvent ovládá zakládání trávníků a jejich údržbu, výsadbu a údržbu jednoletých, dvouletých, víceletých a trvalých okrasných rostlin, keřů, jejich tvarování a řez, výsadbu a ošetřování stromů včetně alejových. Rozpozná jednotlivé druhy bylin, travin a dřevin, hlavní choroby a škůdce dřevin a rostlin včetně ochrany. Dokáže samostatně realizovat navržené projekty zeleně v terénu.

Dívky získají navíc znalosti z provádění aranžérské a vazačské práce ze suchých květin a jiných přírodních materiálů, dále ze základů košíkářství a dovednosti z obsluhy malé zahradní a zemědělské techniky (křovinořez a sekačka).

Chlapci získají navíc dovednosti z obsluhy malé zahradní a zemědělské techniky, křovinořezů, zahradních mechanismů. Dále osvědčení pro práci s motorovou pilou a znalosti a dovednosti z prací v lesích.

 

ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY

Nedoporučuje se, aby se do tohoto oboru hlásili z řad chlapců žáci s poruchami omezujícími funkci nosného a pohybového ústrojí, trpící závažnými stavy znemožňujícími fyzickou námahu, nemocemi nervovými s většími poruchami pohybových funkcí a koordinace.

U všech uchazečů je třeba posoudit jejich sklon k chorobám z nachlazení, nemocem ledvin a močových cest, revmatismu a alergiím na pyly rostlin. Individuálně je třeba posoudit též záchvatová onemocnění.

V případě změněné pracovní schopnosti (ZPS) je nutné doporučení Posudkové komise sociálního zabezpečení .

 

UPLATNĚNÍ

Po ukončení učebního oboru je absolvent schopen provádět údržbu areálů a interiérů podniků, společností i ostatních organizací, historických parků a zahrad, pečovat o městskou zeleň, dětská a sportovní hřiště. Uplatní se při práci v okrasných školkách a sklenících. Má možnost soukromě podnikat v oboru krajinářství, údržba zeleně, péče o alejové stromy apod. Chlapci mohou najít uplatnění jako zaměstnanci při těžbě a zpracování dřeva, děvčata jako pracovnice v zahradnictví.

 

MOŽNOSTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky mají absolventi možnost studovat v nástavbovém studiu denní nebo dálkovou formou, zakončeném maturitní zkouškou.

 

Forma studia

denní

Mechanik opravář motorových vozidel (zaměření Automechanik)

Kód oboru: 

23-68-H/01

Tříletý učební obor je určen pro chlapce a dívky, kteří ukončili povinnou školní docházku. Obor je zaměřen na opravování silničních motorových vozidel a jejich funkčních celků.

 

PROFIL ABSOLVENTA

Po ukončení přípravy v učebním oboru se dokáže absolvent orientovat v technologické a servisní dokumentaci různých druhů a typů silničních vozidel, v dílenských tabulkách, výběrech norem, čte výkresy a schémata obsažená v uvedené dokumentaci.Absolvent je dále schopen provádět běžnou údržbu silničních vozidel, doplňování a výměny provozních hmot, provádět výrobci předepsané záruční i pozáruční prohlídky a běžné, středně a složité opravy elektrických rozvodů a elektrické výstroje vozidel. Umí obsluhovat a používat diagnostická zařízení pro kontrolu technického stavu vozidel a jejich částí i speciálního nářadí používaného v autoopravárenství. Mají základní dovednosti z údržby a oprav elektrické výstroje vozidel. Praktická výuka je zajišťována ve spolupráci s firmami Samohýl Motor, a.s., Araver a.s., EGP Invest – autoservis a dalšími téměř dvaceti autoservisy. Ve třetím ročníku si žák může individuálně zajistit odborný výcvik dle vlastního výběru při plnění podmínek stanovených školou.

Součástí výuky je příprava k získání řidičského oprávnění a svařování v základním rozsahu.

 

ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY

Do učebního oboru mohou být přijati žáci na základě lékařského vyjádření o zdravotní způsobilosti pro výkon daného povolání.

 

UPLATNĚNÍ

Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky se absolventi mohou uplatnit jako pracovníci v diagnostických provozech, pracovníci v servisech, řidiči motorových vozidel, svářeči a jako soukromí podnikatelé v opravářské oblasti.

 

MOŽNOSTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Absolventi si mohou svoji kvalifikaci rozšířit dvouletým denním nebo tříletým dálkovým studiem podnikatelského směru zakončeným maturitní zkouškou.

 

Forma studia

denní

Podnikání

Kód oboru: 

64-41-L/51

(2-leté denní a 3-leté dálkové studium ukončené maturitní zkouškou)

Studijní obor je určen pro chlapce a dívky, kteří úspěšně vykonali závěrečné zkoušky v učebním oboru. Prohlubuje a rozšiřuje znalosti, které žáci získali ve tříletém učebním oboru. Rozšíření a prohloubení je zaměřeno především do oblasti administrativně ekonomické s cílen připravit absolventa pro podnikatelskou dráhu

 

PROFIL ABSOLVENTA

Po ukončení přípravy ve studijním oboru má absolvent znalosti v oblasti administrativní a ekonomické, manažerské a marketingové činnosti ve firmě či společnosti, činnosti spojené s nákupem, výrobou společnosti (účetnictví, cenová tvorba, daňová agenda), činnosti spojené se získáváním a využíváním informací a jejich počítačovým zpracováním. Má znalost zákonů a právních předpisů potřebných pro hospodářsko-podnikatelskou činnost včetně předpisů týkajících se BOZP a hygieny práce.

 

UPLATNĚNÍ

Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent připraven vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti zejména v oboru své profese.

 

MOŽNOSTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Po ukončení studia se mohou absolventi ucházet o studium na vyšších nebo vysokých školách a o pomaturitní studium za stejných podmínek jako absolventi ostatních druhů středních škol poskytujících úplné střední vzdělání.

 

Forma studia

nástavbové, denní

Klempíř (zaměření Klempíř stavební výroba)

Kód oboru: 

23-55-H/01

Popis učebního oboru

Provádění základních klempířských prací ve stavebnictví, dělení, tváření a spojování plechů, výroba klempířských výrobků. Provádění jednoduchých pokrývačských a tesařských prací na střechách.

 

Profil absolventa

 • číst technické výkresy a jiné výrobní podklady a podle nich určit tvar a rozměry výrobku

 • zhotovit jednoduché stavebně klempířské výkresy a náčrtky a výpočtem stanovit spotřebu materiálu

 • hotové dílo zaměřit a zakreslit do výkresu

 • rozlišovat základní druhy materiálů pro klempířské práce

 • zvolit spojovací součásti, spojovací a pomocné materiály

 • rozměřit a narýsovat rozvinutý tvar součástí z plechů

 • vykonávat základní operace při dělení, tváření a spojování plechů

 • používat ruční mechanizované nástroje a pracovat na základních druzích klempířských strojů

 • provádět spoje klempířských výrobků včetně pájení na měkko

 • zhotovovat a sestavovat klempířské stavební výrobky

 • rozlišovat základní druhy materiálů pro pokrývačské práce

 • provádět jednoduché pokrývačské práce

 • rozlišovat základní druhy materiálů pro tesařské práce na střechách

 • provádět jednoduché tesařské práce na střechách

 

Zdravotní požadavky

Do učebního oboru mohou být přijati žáci na základě lékařského vyjádření o zdravotní způsobilosti pro výkon daného povolání.

Uplatnění

Absolvent je schopen vykonávat činnosti související s povoláním stavební klempíř, po získání příslušné praxe může samostatně podnikat v oboru.

 

Možnosti dalšího vzdělávání

Po úspěšném ukončení studia závěrečnou zkouškou se mohou žáci ucházet o přijetí do studijních oborů středních škol určených pro absolventy tříletých učebních oborů navazujících na předchozí přípravu.

 

Forma studia

denní

Stránky