Archiv

Goalie Shirts Soccer Padded, Nike Padded Goalkeeper Pants Goalie Shirts Soccer Padded, Nike Padded Goalkeeper Pants, Man U Cotton-padded coat
Nike Trainer Huarache Mens, Mens Nike Trainer Huarache look at here

Tvorba výukových materiálů

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

(č. projektu CZ.1.07/1.2.0 8/04.0016)

 

Projekt je zaměřen na tvorbu studijních materiálů, v elektronické i tištěné podobě. Je určen žákům se speciálními vzdělávacími potřebami oboru opravářské práce, potravinářské práce, zednické a malířské práce.

Hlavním cílem projektu je usnadnit těmto žákům studium odborných předmětů jednoduchou a srozumitelnou formou, obohatit je o znalosti a vědomosti z ITC a tím lépe a kvalitněji posílit jejich připravenost plnohodnotně se zapojit do pracovního procesu a posílit jejich konkurenceschopnost na trhu práce.

Doba realizace projektu je od 1.8.2011 do 28.2.2013.

Klíčové aktivity

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

(č. projektu CZ.1.07/1.2.0 8/04.0016)

 

1. klíčová aktivita - Školení metodiků a pedagogů - tvorba multimediálních a interaktivních příprav

Metodici - pedagogové budou proškoleni v tvorbě prezentací, příprav pro výuku v multimediální interaktivní učebně.

Výstupem aktivity bude 17 vyškolených metodiků – pedagogů.

                                 

2. klíčová aktivita - Tvorba vzdělávacího obsahu (skript, pracovních sešitů

a prezentací pro výuku)

V rámci projektu budou zhotovena skripta, pracovní sešity a prezentace pro výuku v elektronické podobě. Tyto studijní materiály vzniknou pro výuku hlavních odborných předmětů odborného učiliště :

Pekařské práce (2-letý obor, předměty Technologie a Suroviny), Opravářské práce (3-letý obor, předměty Stroje a zařízení a Technologie oprav), Zednické práce (3-letý obor, předměty Technologie a přestavby budov a Materiály), Malířské a natěračské práce (3-letý obor, předměty Technologie a Materiály). Bude zpracováno 8 produktů - vždy sada pro 2 hlavní odborné předměty obsahující skripta, pracovní sešit a prezentaci pro výuku. To pro 3, příp. 2 ročníky podle délky studia daného oboru.

Skripta budou obsahovat základní poznatky z odborných předmětů, pracovní sešity budou rozšiřovat látku o praktická cvičení. Budou rovněž sloužit pro zadávání domácích úkolů. Jeden pracovní sešit nebo skripta bude mít rozsah asi 40 stran. Skripta budou navíc obsahovat znalostní testy v počtu minimálně 15 otázek z každé hlavní kapitoly vyučovaného předmětu.

Prezentace budou sloužit jako příprava pro učitele k výuce v interaktivní multimediální učebně.

Pro vytvořené učebnice bude třeba provést jazykové a odborné korektury, které zajistí 2 členové realizačního týmu, kteří budou zaměstnáni po dobu 3 měsíců. Tým metodiků bude aktivně pracovat 17 měsíců. Pracovní materiály budou tvořeny po ročnících jednotlivých oborů , vždy poslední měsíc etapy bude sloužit ke korekturám.

1.etapa=první ročníky - září 2011 - leden 2012, 2.etapa=druhé ročníky - únor 2012 - červenec 2012,

3.etapa=třetí ročníky - srpen 2012 - leden 2013.

Výstupem bude vytvoření studijních materiálů pro každý z oborů ( skripta, pracovní sešit a prezentace pro výuku ) pro 2 stěžejní odborné předměty.Tyto byly vybrány podle toho, které jsou zásadní pro zodpovězení otázek k závěrečným zkouškám. Celkem 8 sad produktů.

 

3. klíčová aktivita - Ověřování vytvořených materiálů i metod výuky

Tato klíčová aktivita bude sloužit jako zpětná vazba pro vyučujícího, který je i současně autorem výukových materiálů. Během této aktivity se v praxi ověří reakce žáků. Rovněž v průběhu výuky se mohou odhalit nedostatky ve zpracovaných materiálech, které se následně upraví.

Ověřování začne od měsíce února 2012, s přestávkou na letní prázdniny, pak následně od září 2012 do ledna 2013.

Výstupem této klíčové aktivity by byly ověřené výukové materiály, které by vyhovovaly nejen učitelům,ale i studentům.

Základní informace o organizaci

Název školy Střední odborné učiliště
Sídlo školy Svatopluka Čecha 1110, 688 01  Uherský Brod
IČO 00055107
DIČ CZ 00055107
IZO 000055107
Ředitel školy Ing. Jiří Polanský
Kontakt 572 613 120,  reditel@sou-ub.cz
Zřizovatel Zlínský kraj
Zřizovací listina č. 0123/Z05/05 ze dne 31.8.2005 s účinností od 1.9.2005
Webové stránky www.sou-ub.cz,       ID datové schránky: ekzxgfy
Kontakty

572 613 121, 572 613 133

sou@sou-ub.cz, juraskova@sou-ub.cz

Informace o OPS

Obecně prospešná společnost pro podporu vzdělání a praktické výuky na SOU Uh. Brod

Sídlo: Uherský Brod, Střední odborné učilište, Svatopluka Čecha 1110, PSČ 688 01
IČ: 255 50 071

Číslo účtu: 1540262399/0800 CS, a. s. Uherský Brod

Cílem nadačního fondu (OPS) je všestranná podpora výchovně vzdělávací a mimoškolní činnosti žáků Středního odborného uřilište Uherský Brod nad rámec standardu financovaných státem.

Předmět činnosti

Ze shromážděných darů a příspěvků nakupovat novou techniku a vytvářet předpoklady pro zlepšení kvality teoretické a praktické výuky všech forem studia. Finanční prostredky mohou být využity i k úhrade externistu, exkurzí a poznávacích zájezdu žáků a pracovníků SOU.

Na základě výše uvedeného předmětu činnosti OPS nadační fond bude podporovat:

  1. modernizace školy vybavením a učebními pomůckami
  2. pořizování knižního fondu pro vzdělávací potřeby žáků a pedagogu školy
  3. kulturní a sportovní akce školy
  4. vzdělávací činnost žáků školy
  5. exkurze a poznávací zájezdy žáků a pracovníků školy
  6. praktickou výuku a odborné činnosti žáků a pracovníků školy v rámci činností školy
  7. pořízení provozního materiálu pro potřeby pedagogicko-výchovné a vzdělávací činnosti školy
  8. honorování lektorů a externistů v rámci pedagogicko-výchovné a vzdělávací činnosti školy
  9. profesní růst pedagogického sboru
  10. talentované žáky školy na základě zpracovaného plánu školy

Příspěvky:

1) žáci oboru E, H Kč 200,-- / školní rok
2) žáci L – nástavba denní forma Kč 200,-- / školní rok
3) žáci L – nástavba dálková forma Kč 1000,-- / pololetí
4) dobrovolní dárci Dle vlastního uvážení a možností na základě darovací smlouvy.

Příspěvky (dary) jsou odčitatelnou položkou v daňovém přiznání k dani z příjmů, jsou dobrovolné a nejsou vymahatelné.

Stránky