Archiv

Goalie Shirts Soccer Padded, Nike Padded Goalkeeper Pants Goalie Shirts Soccer Padded, Nike Padded Goalkeeper Pants, Man U Cotton-padded coat
Nike Trainer Huarache Mens, Mens Nike Trainer Huarache look at here

Maturanti podzim 2011

Vážení,
Vaše protokoly o společné části maturitní zkoušky, vysvědčení pro úspěšné maturanty a vysvědčení ročníková pro opravující jsou již tento týden k dispozici v kanceláři ZŘTV Ing. Nečase.
Můžete si je vyzvednout již nyní, až do pátku 30.9. do 13.00 hod. potom až od 10.10.2011

Brodští malíři přivezli z Celostátní soutěže BRONZ

15.9,2011 se žáci Středního odborného učiliště Uherský Brod oboru malíř – Jakub Havier a Pavel Kozůbek zúčastnili III. ročníku Celostátní soutěže družstev „Machři roku 2011“. Pořadatelé Česká hlava s.r.o. ji tentokrát situovaly do statisícové metropole ležící v srdci Hané - Olomouce. Soutěže probíhaly za velké podpory veřejnosti a byly snímány televizními a rozhlasovými společnostmi.
Naši chlapci šli do boje s obrovským elánem, chutí a nadšením. Ve velké konkurenci účasti škol z celé republiky vybojovali překrásná BRONZOVÁ místa.
Souběžně se soutěžemi probíhala i akce „Zlaté dno“, při které mohly školy prezentovat um svých žáků v podobě výrobků a prací a tím představit široké veřejnosti jednotlivá řemesla.
I naše škola vyslala své zástupkyně – krajinářky. Předváděly pletení košíku, vazby ze suchých i živých květin a výrobu věnečků z podzimní tematikou.
Závěrem bych chtěla všem poděkovat za skvělou reprezentaci školy, našeho města i celého Zlínského regionu. Je vidět, že u nás vychováváme skvělé odborníky, kteří mohou měřit své síly s kteroukoli školou v rámci republiky.
Dík patří také všem, kteří žáky připravují, především učiteli odborného výcviku oboru malíř p. Žižkovi a organizátorům těchto, pro prezentaci škol tak důležitých akcí.

 

Rozvrh hodin k dispozici

Rozvrh hodin všech tříd pro aktuální školní rok 2011 - 2012 je již v tuto chvíli k dispozici v sekci STUDIUM (ve formátu PDF). Aktualizován dne 14.9.2011.

Nabídka studijních i učebních oborů pro příští školní rok !!!

Střední odborné učiliště Uherský Brod, Svatopluka Čecha 1110, nabízí pro školní rok 2011/2012 volná místa v následujících oborech :

Maturitní obor:

 • Podnikání – nástavba denní dvouletá

žáci budou přijati bez přijímacích zkoušek

Učební obory tří-leté:

 • Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik)
 • Zahradník (Krajinář)
 • Zedník
 • Malíř a lakýrník

Tato informace je rovněž ve formě PDF i v sekci STUDIUM.

Fenomenální úspěch brodského instalatéra

Na X. ročníku celostátní soutěže „Vědomostní olympiáda Cechu topenářů a instalatérů ČR“
obsadil úžasné třetí místo žák Středního odborného učiliště Uherský Brod Rudolf MAHDAL.
Vědomostní olympiáda je tříkolová – základní kola, krajská kola a kolo celorepublikové. Vyhlašovatelem soutěže je Cech topenářů a instalatérů ČR a je zaměřena na zvyšování odborných znalostí učňovského dorostu. Je určena žákům třetích ročníků Středních odborných škol, Středních odborných učilišť a Učilišť oboru topenář-instalatér. Soutěžní otázky vychází ze znalostí probraného učiva dle osnov.
X. ročník se uskutečnil 4.5.2011 ve školícím středisku KORADO a.s., Česká Třebová a záštitu převzal odborný garant a viceprezident CTI ČR Ing. Vladimír Valenta.
Při slavnostním vyhlášení výsledků převzali vítězové z rukou prezidenta Cechu topenářů a instalatérů ČR pana Franze Zieglera diplomy, putovní pohár a věcné ceny.
Velký podíl na úspěchu našeho žáka má i Ing. Josef Jankových – učitel odborných předmětů SOU Uh. Brod, který Rudolfa na olympiádu skvěle připravil.
Děkujeme za vzornou reprezentaci školy, města Uherského Brodu i Zlínského kraje.
Fotodokumentaci naleznete klasicky v sekci FOTO GALERIE.

Tiskopis žádosti o vystavení stejnopisu

V sekci STUDIUM naleznete (v PDF formátu) tiskopis žádosti o vystavení stejnopisu ročníkového vysvědčení, maturitního vysvědčení či výučního listu.

Náš pedagog pan Václav Lekeš byl oceněn

31.3.2011 dvacet pedagogů z celého Zlínského kraje převzalo ve sloupovém sále Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě ocenění za dlouholetou pedagogickou činnost a významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace. Z rukou členů Rady Zlínského kraje v čele s hejtmanem Stanislavem Mišákem obdrželi sošku sovičky, coby symbolu moudrosti, pamětní list s medailí a věcné dary.

Mezi oceněnými byl i náš učitel odborných předmětů pan Václav Lekeš.

Více informací, jakož i fotografie, naleznete v sekci FOTO GALERIE.

O škole

Střední odborné učiliště zemědělské a Odborné učiliště

Zemědělské školství má v našem městě dlouholetou tradici. Před více než sto lety, tj. roku 1899, byla založena Zimní hospodářská škola v Uherském Brodě. Po celou dobu se výuka přizpůsobovala potřebám zemědělské výroby. Měnila se délka výuky i názvy. V posledních třiceti letech se učební obory zaměřily na výuku odborníků v obsluze a opravách zemědělské techniky a traktorů.
V oblasti zemědělství má v současné době škola kompletní ucelený systém vzdělávání začínající odborným vyučením a pokračující nástavbovým studiem ukončeným maturitní zkouškou. Přitom odborné vyučení nabízí kompletní šíři - v oblastech klasického zemědělství, zemědělského opravárenství a údržbě a ochraně krajiny.
Soudobý vývoj na trhu práce a požadavky regionu určily i další směr rozvoje učiliště. V současné době se již nejedná o učiliště zemědělského směru, ale o multifunkční vzdělávací středisko pružně reagující na požadavky trhu práce. Zemědělské obory byly doplněny o oblast automobilní (obor automechanik) a oblast potravinářství (obor pekař). Za celou dobu existence škola vychovala čtyři generace pracovníků, kteří se osvědčili v prvovýrobě i službách jako základní pracovníci, ale i vedoucí pracovníci a podnikatelé. Důkazem dobré práce jsou četná ocenění z nejvyšších resortních míst.
Rozhodnutím Ministerstva zemědělství České republiky č.j.11 568/2001-3070 ze dne 20.září 2001 se příspěvková organizace Střední odborné učiliště zemědělské a Odborné učiliště, Uherský Brod, Svatopluka Čecha 1110 stává s účinností od 1.října 2001 příspěvkovou organizací Zlínského kraje.

 

Střední odborné učiliště stavební, Odborné učiliště a Učiliště, Uherský Brod

SOU stavební bylo školské zařízení s více než stoletou tradicí. Předchůdcem dnešního SOU stavebního byla Živnostenská škola pokračovací v Uherském Brodě, otevřená v roce 1893, která měla i stavební oddělení. Archivní fond této školy s časovým rozsahem 1893-1952 je uložen ve Státním okresním archivu Uherské Hradiště a obsahuje převážně třídní výkazy, ale i konferenční protokoly a spisový materiál. Uvedená škola sídlila asi od roku 1935 v budově školy SOU stavební na Mariánském náměstí čp.65. Po období reorganizací učňovského školství v padesátých letech, kdy učně pro stavebnictví připravovala střediska pracovních záloh, vznikla v roce 1958 Učňovská škola Uherský Brod čp.65, která vychovávala učně stavebních profesí. Současně s učňovskou školou působilo v Uh.Brodě učňovské středisko Pozemních staveb, n.p. Gottwaldov, Na Výsluní 813. Sloučením Učňovské školy Uh.Brod se střediskem učňovské výchovy ve školním roce 1984/85 bylo vytvořeno SOU stavební. K 1.1.1991 vznikl samostatný právnický subjekt - příspěvková organizace. Zřizovatelem SOU stavebního bylo do 30.6.2001 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR dle č.j. 23 125/97-61 s účinností od 1.11.1996. K 1.7.2001 došlo k převodu věcí, práv a závazků do působnosti Zlínského kraje.

Střední odborné učiliště a Odborné učiliště, Uherský Brod

Na základě usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje č. 705/Z25/04 ze dne 22.září 2004 bylo schváleno s účinností od 1.7.2005:

 1. sloučení příspěvkové organizace Střední odborné učiliště stavební, Odborné učiliště a Učiliště, Uherský Brod, Na Výsluní 813, IČ 13693182 (dále slučovaná organizace) s nástupnickou příspěvkovou organizací Střední odborné učiliště zemědělské a odborné učiliště, Uherský Brod, Svatopluka Čecha 1110, IČ 00055107 (dále slučující organizace)
 2. změna názvu slučující příspěvkové organizace ze Střední odborné učiliště zemědělské a Odborné učiliště, Uherský Brod, Svatopluka Čecha 1110 na Střední odborné učiliště a Odborné učiliště, Uherský Brod, Svatopluka Čecha 1110
 3. přechod všech práv, povinností a závazků slučované příspěvkové organizace na příspěvkovou organizaci slučující.

Střední odborné učiliště Uherský Brod

 1. Na základě usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje č. 705/Z25/04 ze dne 22.září 2004 bylo schváleno, s účinností od 1.7.2005, sloučení příspěvkové organizace Střední odborné učiliště stavební, Odborné učiliště a Učiliště, Uherský Brod, Na Výsluní 813, IČ 13693182 (dále slučovaná organizace) s nástupnickou příspěvkovou organizací Střední odborné učiliště zemědělské a odborné učiliště, Uherský Brod, Svatopluka Čecha 1110, IČ 00055107 (dále slučující organizace)
 2. Přechod všech práv, povinností a závazků slučované příspěvkové organizace na příspěvkovou organizaci slučující
 3. Změnu názvu slučující příspěvkové organizace s účinností od 1.9.2005 na Střední odborné učiliště Uherský Brod, Svatopluka Čecha 1110, Uherský Brod

Kontakty

Střední odborné učiliště Uherský Brod

Svatopluka Čecha 1110
688 01 Uherský Brod
tel.: 572 613 121
e-mail: sou@sou-ub.cz

Ředitel SOU: Ing. Jiří Polanský

tel.: 572 613 120
e-mail: reditel@sou-ub.cz

Zástupce ředitele pro teoretickou výuku, statutární zástupce:  Ing. Petr Nečas

tel.: 572 613 129
e-mail: necas@sou-ub.cz

Zástupce ředitele pro odborný výcvik:  Bc. Miroslav Medek

tel.: 572 613 139
e-mail: medek@sou-ub.cz

Pracovník vztahů k veřejnosti a pro informace:  Eva Jurásková

tel.: 572 613 133
e-mail: juraskova@sou-ub.cz

Vedoucí domova mládeže:  Josef Zámečník

tel.: 572 613 155
Na Výsluní 813, 688 01 Uherský Brod
e-mail: zamecnik@sou-ub.cz

Stránky