Archiv

Goalie Shirts Soccer Padded, Nike Padded Goalkeeper Pants Goalie Shirts Soccer Padded, Nike Padded Goalkeeper Pants, Man U Cotton-padded coat
Nike Trainer Huarache Mens, Mens Nike Trainer Huarache look at here

Tesař

Kód oboru: 

36-64-H/01

Popis učebního oboru
Provádění základních tesařských prací, opracování tesařských konstrukcí, vázání a montování jednoduchých tesařských konstrukcí,adaptace narušených tesařských konstrukcí, výroba tesařských výrobků.

Žáci oboru Tesař získají k výučnímu listu i profesní průkaz na řezání s motorovou pilou a průkazy vazače a lešenáře.

Profil absolventa
•    Číst stavební výkresy a orientovat se v projektové a technické dokumentaci
•    Zhotovit jednoduché tesařské výkresy a náčrtky
•    Provádět jednoduché výpočty z oboru, rozměřovat a zakládat jednoduché tesařské konstrukce podle prováděcího výkresu
•    Hotové dílo zaměřit a zakreslit do výkresu
•    Volit správný technologický postup a organizaci práce
•    Volit vhodný materiál, připravovat a používat potřebné nářadí
•    Ručně opracovat a strojně obrábět dřevo
•    Ručně opracovat kovové prvky tesařských konstrukcí
•    Vázat a montovat jednoduché tesařské konstrukce, adaptovat narušené tesařské konstrukce
•    Rozeznávat vady dřeva
•    Provádět jednoduché pokrývačské práce, provádět jednoduché klempířské práce na střechách

Zdravotní požadavky
Do učebního oboru mohou být přijati žáci na základě lékařského vyjádření o zdravotní způsobilosti pro výkon daného povolání.

Uplatnění
Absolvent je schopen vykonávat činnosti související s povoláním tesař. Po získání příslušné praxe může samostatně podnikat v oboru.

Možnosti dalšího vzdělávání
Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku se mohou ucházet o přijetí do studijního oboru pro absolventy tříletých učebních oborů navazujících na předešlou přípravu.

Forma studia
denní

přijmeme DOMOVNÍKA

Střední odborné učiliště Uherský Brod přijme na poloviční úvazek zaměstnance na pozici DOMOVNÍK (drobné údržbářské práce, topení, sečení trávy) pro provoz v ul. Vazová Uh. Brod.

požadované vzdělání: střední      plat: Kč 8 400,--,   nástup: srpen 2018,

bližší info na: 604 205 655 (Ing. Polanský - ředitel)

Žádosti o přijetí obsahující životopis, přehled praxe, kontaktní údaje vč. telefonu zasílejte na: SOU Uh. Brod, Svat, Čecha 1110, 688 01 Uh. Brod

Ochrana osobních údajů

 

Ochrana osobních údajů

Střední odborné učiliště Uherský Brod, Svatopluka Čecha 1110, 688 01 Uherský Brod,

IČO: 00055107 je příspěvkovou organizací Zlínského kraje, který je jejím zřizovatelem.

Hlavním úkolem je výchova a vzdělávání žáků ve středoškolské vzdělávací soustavě.

 

V rámci zajišťování svých činností provádí příspěvková organizace Střední odborné učiliště Uherský Brod, která je správcem osobních údajů, jejich zpracování zejména pro tyto účely:

 

1) zajištění vzdělávání

a. přijímací řízení do prvního ročníku a dalších ročníků vzdělávání ve střední škole,

b. zajištění středního vzdělávání,

c. zajištění odborného výcviku a odborné praxe,

d. zapojení do vzdělávacího programu Evropské unie Erasmus+,

e. další vzdělávání pedagogických pracovníků
 

2) zajištění služeb

a. poskytování poradenských služeb ve školách

b. ubytování žáků školy v domově mládeže

c. ubytování cizích osob za úplatu

d. zajištění školního stravování a stravování veřejnosti

 

3) zajištění interních procesů a provozu organizace

a. výběrová řízení na zaměstnance,

b. pracovněprávní a mzdová agenda,

c. evidence uchazečů o zaměstnání,

d. evidence úrazů

e. ochrana majetku a osob,

f. prezentace příspěvkové organizace Střední odborné učiliště Uherský Brod

g. organizace škol v přírodě, zájezdů, exkurzí, sportovních pobytových kurzů atd,

h. projekty, žádosti o dotace,

i. vedení účetnictví příspěvkové organizace Střední odborné učiliště Uherský Brod

j. smlouvy a objednávky služeb

 

Informace k ochraně osobních údajů (GDPR)

1) Právním základem pro zpracování osobních údajů je podle čl. 6. odst. 1 písm. c) GDPR splnění právní povinnosti, která se na příspěvkovou organizaci vztahuje.

 

2) Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není škole uložena zvláštním právním předpisem.

 

3) Při zpracování osobních údajů u Středního odborného učiliště Uherský Brod nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

 

4) Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

 

5) Máte právo:

● požadovat umožnění přístupu k svým osobním údajům a osobním údajům žáka,

● požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané u Středního odborného učiliště Uherský Brod jsou nepřesné),

● požadovat vymazání osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,

● podat stížnost u dozorového orgánu.

 

6) Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

 

7) Svá práva vůči příspěvkové organizaci uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

8) Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Bc. Ivana Valíčková

Střední odborné učiliště Uherský Brod

Svatopluka Čecha 1110

688 01 Uherský Brod

Tel: +420 572 613 118(20)
poverenec.oou@sou-ub.cz

 

 

 

Kontakty

Projektový manažer

Ing. Jiří Polanský                            polansky@sou-ub.cz

 

Finanční manažer

Ing. Libor Šašinka                            sasinka@sou-ub.cz

 

Administrace projektu

Ing. Alena Jeleníková                        jelenikova@sou-ub.cz

O projektu

Projekt je zaměřen na pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání žáků řemeslných a technických oborů ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce. Výstupem projektu je 12 inovovaných odborných učeben pro řemeslné a technické obory, spolupráce s budoucími zaměstnavateli a spolupráce se základními školami s cílem zlepšení  vzdělávání  žáků základních škol pro studium technických a řemeslných oborů.

 

Realizace projektu: od  4. 9. 2017 do 31. 11. 2018

Stránky