Úřední deska

Goalie Shirts Soccer Padded, Nike Padded Goalkeeper Pants Goalie Shirts Soccer Padded, Nike Padded Goalkeeper Pants, Man U Cotton-padded coat
Nike Trainer Huarache Mens, Mens Nike Trainer Huarache look at here

 

1. Název:

Střední odborné učiliště Uherský Brod

2. Důvod a způsob založení

Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování vzdělávání a výchovy, zajištění  ubytování a stravování.

Organizace vykonává činnosti těchto škol a školských zařízení: Střední odborné učiliště, Domov mládeže, Školní jídelna.

Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy.
Právní forma: příspěvková organizace.
Právnická osoba zřízená na dobu neurčitou.
Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

3. Organizační struktura

Zařízení:
– IZO 000055107, Střední škola
– IZO 110017170, Domov mládeže
– IZO 110017188, Školní jídelna
Organizační schéma školy:
schéma

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa:
           – Svatopluka Čecha 1110
             688 01 Uherský Brod

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu je vždy shodná s poštovní adresou.

4.3 Úřední hodiny:
             Střední škola:  Po – Pá 7:00-12:00, 12:.30-15:00  

Školní jídelna:  Po – Pá 11:00-14:00

Domov mládeže Po – Čt 6:00-22:00, Pá 6:00-14:00

- studijní oddělení Po 6:00-12:00,12:30-14:00, St 6:00-12:00,12:30-15:00

Pá 6:00-12:00,12:30-14:00

4.4 Telefonní čísla:
             Střední škola (ředitel): 572 613 120, mob. 604 205 655
             Střední škola (zástupce pro odborný výcvik): 572 613 139, mob. 739 319 423

Střední škola (zástupce pro teoretické vyučování) 572 613 129

Střední škola (informace o studiu) 572 613 133
             Střední škola (studijní oddělení): 572 613 133
             Školní jídelna: 572 613 141
             Domov mládeže: 572 613 155
            Další telefonní čísla: www.sou-ub.cz, sekce Škola - kontakty

            

4.5 Adresa internetové stránky:
             www.sou-ub.cz

4.6 Adresa e-podatelny:
             podatelna@sou-ub.cz

4.7 Další elektronické adresy:
             Střední škola – sou@sou-ub.cz
             ředitel školy: reditel@sou-ub.cz
             zástupce ředitele pro odborný výcvik: medek@sou-ub.cz
             zástupce ředitele pro teoretické vyučování: necas@sou-ub.cz
             pracovník pro styk s veřejností: juraskova@sou-ub.cz

          studijní oddělení: malikova@sou-ub.cz
             vedoucí školní jídelny: jelinkova@sou-ub.cz
             Domov mládeže – dm@sou-ub.cz

4.8 ID datové schránky: ekzxgfy

5. Bankovní spojení

ČSOB 124232268/0300

6. IČ

00055107

7. DIČ

CZ00055107

8. Dokumenty

Seznamy hlavních dokumentů:

8.1 Učební plány pro studijní a učební obory

8.2 Školní vzdělávací programy
Školní vzdělávací programy pro všechny vyučované obory jsou k dispozici v elektronické podobě na sekretariátech školy:
    – Svatopluka Čecha 1110, 688 01 Uherský Brod
   

Školní vydělávací plány

8.3 CT plán

9. Žádosti o informace

U každé žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být jednoznačně zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona.
Informace poskytovaná na základě žádosti se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, nestanoví-li zákon jinak, a ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena.

a) ústně
Žadatel uvede jméno a příjmení. Na ústní žádost poskytne škola ústní informaci.
Není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba, aby žadatel podal žádost písemně.
Písemné žádosti o poskytnutí informace jsou přijímány osobním předáním žádosti na sekretariátu školy, poštou nebo prostřednictvím elektronických komunikací.

b) e-mailem:
    – informace týkající se studijních , učebních oborů či nástavbového studia  – juraskova@sou-ub.cz
    – informace týkající se Školní jídelny – jelinkova@sou-ub.cz
    – informace týkající se Domova mládeže – dm@sou-ub.cz

- informace ostatní – sou@sou-ub.cz
Žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

c) písemně:

Střední odborné učiliště
Svatopluka Čecha 1110
688 01 Uherský Brod
Žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu prdoručování, není žádostí ve smyslu zákona.

10. Příjem žádostí  a dalších podání

Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze prostřednictvím sekretariátu ředitele školy
(Svatopluka Čecha 1110, 688 01 Uh. Brod) a to buď písemně nebo v úředních hodinách ústně po předchozí domluvě.

11. Opravné prostředky

V případě nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím ředitelky škole je možné podat žádost o opravný prostředek u Krajského úřadu Zlínského kraje.
Adresa:
Krajského úřadu Zlínského kraje – OŠMS
třída Tomáše Bati 22
Zlín
760 01
Poučení o formě a náležitostech opravného prostředku je vždy součástí každého rozhodnutí ředitele školy, proti němuž
je opravný prostředek podáván.

12. Formuláře

Tiskopisy ke stažení

13. Popisy postupů – návody pro řešení  životních situací

Návody pro řešení životních situací souvisejících se vzděláváním ve středních školách:
http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/196/201

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy:
http://www.zkola.cz/zkedu/management/prehledskolskychpredpisu/default.aspx
http://www.msmt.cz/dokumenty

 

14. 2 Vydané právní předpisy
Školní řád

- Organizační řád
Vnitřní řád Domova mládeže

Uvedené předpisy jsou k fyzickému nahlédnutí přístupné na adrese:

             Svatopluka Čecha 1110
             688 01 Uherský Brod
            
v úředních hodinách:
             Po–Pá     7:00 – 15:00

15. Úhrady
   za poskytování
    informací

Sazebník úhrad za poskytování informací:
- jednoduché informace jsou poskytovány zdarma

- opis vysvědčení Kč 100,--

- opis – výuční list, vysvědčení o MZ Kč 200,--

- potvrzení o studiu(pro důchod. účely) Kč 100,-- (včetně poštovného)

- vystavení nové žákovské knížky Kč 100,--

Kopírování

- A4 jednostranně Kč 1,50

- A4 oboustranně Kč 3,00

- A3 jednostranně Kč 2,50

- A3 oboustranně Kč 5,00

17. Výroční zpráva podle zákona
 č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy