O škole

Goalie Shirts Soccer Padded, Nike Padded Goalkeeper Pants Goalie Shirts Soccer Padded, Nike Padded Goalkeeper Pants, Man U Cotton-padded coat
Nike Trainer Huarache Mens, Mens Nike Trainer Huarache look at here

Střední odborné učiliště zemědělské a Odborné učiliště

Zemědělské školství má v našem městě dlouholetou tradici. Před více než sto lety, tj. roku 1899, byla založena Zimní hospodářská škola v Uherském Brodě. Po celou dobu se výuka přizpůsobovala potřebám zemědělské výroby. Měnila se délka výuky i názvy. V posledních třiceti letech se učební obory zaměřily na výuku odborníků v obsluze a opravách zemědělské techniky a traktorů.
V oblasti zemědělství má v současné době škola kompletní ucelený systém vzdělávání začínající odborným vyučením a pokračující nástavbovým studiem ukončeným maturitní zkouškou. Přitom odborné vyučení nabízí kompletní šíři - v oblastech klasického zemědělství, zemědělského opravárenství a údržbě a ochraně krajiny.
Soudobý vývoj na trhu práce a požadavky regionu určily i další směr rozvoje učiliště. V současné době se již nejedná o učiliště zemědělského směru, ale o multifunkční vzdělávací středisko pružně reagující na požadavky trhu práce. Zemědělské obory byly doplněny o oblast automobilní (obor automechanik) a oblast potravinářství (obor pekař). Za celou dobu existence škola vychovala čtyři generace pracovníků, kteří se osvědčili v prvovýrobě i službách jako základní pracovníci, ale i vedoucí pracovníci a podnikatelé. Důkazem dobré práce jsou četná ocenění z nejvyšších resortních míst.
Rozhodnutím Ministerstva zemědělství České republiky č.j.11 568/2001-3070 ze dne 20.září 2001 se příspěvková organizace Střední odborné učiliště zemědělské a Odborné učiliště, Uherský Brod, Svatopluka Čecha 1110 stává s účinností od 1.října 2001 příspěvkovou organizací Zlínského kraje.

 

Střední odborné učiliště stavební, Odborné učiliště a Učiliště, Uherský Brod

SOU stavební bylo školské zařízení s více než stoletou tradicí. Předchůdcem dnešního SOU stavebního byla Živnostenská škola pokračovací v Uherském Brodě, otevřená v roce 1893, která měla i stavební oddělení. Archivní fond této školy s časovým rozsahem 1893-1952 je uložen ve Státním okresním archivu Uherské Hradiště a obsahuje převážně třídní výkazy, ale i konferenční protokoly a spisový materiál. Uvedená škola sídlila asi od roku 1935 v budově školy SOU stavební na Mariánském náměstí čp.65. Po období reorganizací učňovského školství v padesátých letech, kdy učně pro stavebnictví připravovala střediska pracovních záloh, vznikla v roce 1958 Učňovská škola Uherský Brod čp.65, která vychovávala učně stavebních profesí. Současně s učňovskou školou působilo v Uh.Brodě učňovské středisko Pozemních staveb, n.p. Gottwaldov, Na Výsluní 813. Sloučením Učňovské školy Uh.Brod se střediskem učňovské výchovy ve školním roce 1984/85 bylo vytvořeno SOU stavební. K 1.1.1991 vznikl samostatný právnický subjekt - příspěvková organizace. Zřizovatelem SOU stavebního bylo do 30.6.2001 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR dle č.j. 23 125/97-61 s účinností od 1.11.1996. K 1.7.2001 došlo k převodu věcí, práv a závazků do působnosti Zlínského kraje.

Střední odborné učiliště a Odborné učiliště, Uherský Brod

Na základě usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje č. 705/Z25/04 ze dne 22.září 2004 bylo schváleno s účinností od 1.7.2005:

  1. sloučení příspěvkové organizace Střední odborné učiliště stavební, Odborné učiliště a Učiliště, Uherský Brod, Na Výsluní 813, IČ 13693182 (dále slučovaná organizace) s nástupnickou příspěvkovou organizací Střední odborné učiliště zemědělské a odborné učiliště, Uherský Brod, Svatopluka Čecha 1110, IČ 00055107 (dále slučující organizace)
  2. změna názvu slučující příspěvkové organizace ze Střední odborné učiliště zemědělské a Odborné učiliště, Uherský Brod, Svatopluka Čecha 1110 na Střední odborné učiliště a Odborné učiliště, Uherský Brod, Svatopluka Čecha 1110
  3. přechod všech práv, povinností a závazků slučované příspěvkové organizace na příspěvkovou organizaci slučující.

Střední odborné učiliště Uherský Brod

  1. Na základě usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje č. 705/Z25/04 ze dne 22.září 2004 bylo schváleno, s účinností od 1.7.2005, sloučení příspěvkové organizace Střední odborné učiliště stavební, Odborné učiliště a Učiliště, Uherský Brod, Na Výsluní 813, IČ 13693182 (dále slučovaná organizace) s nástupnickou příspěvkovou organizací Střední odborné učiliště zemědělské a odborné učiliště, Uherský Brod, Svatopluka Čecha 1110, IČ 00055107 (dále slučující organizace)
  2. Přechod všech práv, povinností a závazků slučované příspěvkové organizace na příspěvkovou organizaci slučující
  3. Změnu názvu slučující příspěvkové organizace s účinností od 1.9.2005 na Střední odborné učiliště Uherský Brod, Svatopluka Čecha 1110, Uherský Brod