Podnikání

Kód oboru: 

64-41-L/51

(2-leté denní a 3-leté dálkové studium ukončené maturitní zkouškou)

Studijní obor je určen pro chlapce a dívky, kteří úspěšně vykonali závěrečné zkoušky v učebním oboru. Prohlubuje a rozšiřuje znalosti, které žáci získali ve tříletém učebním oboru. Rozšíření a prohloubení je zaměřeno především do oblasti administrativně ekonomické s cílen připravit absolventa pro podnikatelskou dráhu

 

PROFIL ABSOLVENTA

Po ukončení přípravy ve studijním oboru má absolvent znalosti v oblasti administrativní a ekonomické, manažerské a marketingové činnosti ve firmě či společnosti, činnosti spojené s nákupem, výrobou společnosti (účetnictví, cenová tvorba, daňová agenda), činnosti spojené se získáváním a využíváním informací a jejich počítačovým zpracováním. Má znalost zákonů a právních předpisů potřebných pro hospodářsko-podnikatelskou činnost včetně předpisů týkajících se BOZP a hygieny práce.

 

UPLATNĚNÍ

Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent připraven vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti zejména v oboru své profese.

 

MOŽNOSTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Po ukončení studia se mohou absolventi ucházet o studium na vyšších nebo vysokých školách a o pomaturitní studium za stejných podmínek jako absolventi ostatních druhů středních škol poskytujících úplné střední vzdělání.

 

Forma studia

nástavbové, denní