Pekař

Goalie Shirts Soccer Padded, Nike Padded Goalkeeper Pants Goalie Shirts Soccer Padded, Nike Padded Goalkeeper Pants, Man U Cotton-padded coat
Nike Trainer Huarache Mens, Mens Nike Trainer Huarache look at here

Kód oboru: 

29-53-H/01

Učební obor je určen pro chlapce a dívky, kteří ukončili povinnou školní docházku.

V průběhu tříletého studia se žáci učí ovládání a řízení technologických procesů při výrobě chleba, běžného a jemného pečiva. Učí se provádět provozní kontrolní rozbory a zkoušky surovin a výrobků.

 

PROFIL ABSOLVENTA

Po ukončení přípravy v učebním oboru se absolvent umí správně a samostatně orientovat v celé oblasti pekárenské výroby, chápe základní technologické postupy výrobků, pracuje běžně s technologickou dokumentací, rozeznává všechny základní suroviny používané v pekárenské výrobě a umí si vypočítat jejich potřebné množství pro danou výrobu. Vede evidenci o své práci.

Zná základy ruční výroby a umí obsluhovat strojní zařízení na výrobu pekárenských výrobků. Dbá na dodržování technologických postupů a technologické kázně. Umí si připravit pro výkon pracovních činností potřebné nástroje a stroje, které zároveň dovede seřídit a provádí na nich i základní běžnou údržbu. Odborný výcvik se realizuje na pracovišti SOU a u smluvních firem – Delta, a.s. a na individuálních smluvních pracovištích podle zájmu žáka.

 

ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY

Z hlediska zdravotního stavu uchazeče vadí poruchy funkcí pohybového aparátu – skoliózy, onemocnění omezující funkci velkých a drobných kloubů horních končetin, poruchy funkcí dolních končetin znemožňující delší stání. Vadí závažná onemocnění srdce a cév, těžká onemocnění ledvin, závažná onemocnění nervová. Dále vadí chronická a alergická onemocnění kůže, zejména horních končetin. Požaduje se zraková ostrost. Uchazeči nesmějí být bacilonosiči a před nástupem do středního odborného učiliště se musí podrobit vyšetřením stanovených pro potravináře podle vyhlášky ministerstva zdravotnictví.

 

UPLATNĚNÍ

Po úspěšném vykonání závěrečných zkoušek se absolventi uplatní v pekařských a cukrářských provozech, v laboratorních potravinářských provozech a jako soukromí podnikatelé.

 

MOŽNOSTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Po ukončení studia se mohou absolventi ucházet o přijetí do studijního oboru středních odborných učilišť pro absolventy tříletých učebních oborů navazujícího na předcházející přípravu.

 

Forma studia

denní