Jednací řád školské rady

Goalie Shirts Soccer Padded, Nike Padded Goalkeeper Pants Goalie Shirts Soccer Padded, Nike Padded Goalkeeper Pants, Man U Cotton-padded coat
Nike Trainer Huarache Mens, Mens Nike Trainer Huarache look at here

 

 

Jednací řád školské rady

při

 Středním odborném učilišti Uherský Brod, Svatopluka Čecha 1110, Uherský Brod

 zřízené usnesením Rady Zlínského kraje č. 1083/R3/17 ze dne 11.12.2017

s účinností od 1.1.2018

 

 

Článek 1

Školská rada vykonává své působnosti podle § 167, § 168 a § 185 zákona  č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“).

Článek 2

Školská rada se schází ke svým zasedáním podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Termíny zasedání  se stanoví s ohledem na působnost školské rady stanovené zákonem.

Článek 3

Program jednání navrhuje předseda školské rady. Vychází přitom z povinností uložených školské radě  zákonem, z podnětů a návrhů ze zákona oprávněných osob,  z podnětů a návrhů členů školské rady, příp. ředitele či zřizovatele školy.

Článek 4

Zasedání školské rady svolává předseda školské rady, popřípadě místopředseda. Podklady pro jednání  zajišťují členové školské rady a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje zákon.

Ředitel školy, zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a pedagogičtí pracovníci školy mají právo požádat školskou radu zastoupenou předsedou, popřípadě jeho zástupcem, v odůvodněných případech o svolání mimořádného jednání školské rady. Na základě této žádosti je mimořádné zasedání školské rady svoláno do 15 pracovních dnů.

Článek 5

Školská rada jedná podle programu a plánu práce, který schválí na návrh svého předsedy nebo jiného člena školské rady. V úvodu jednání projednává školská rada kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů školské rady, popřípadě ředitele školy, pokud je k jednání přizván. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy a připomínky jednotlivých členů školské rady.

Článek 6

Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech svých členů při schvalování jednacího řádu a jeho změn, výroční zprávy o činnosti školy, školního řádu včetně navrhování jeho změn a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, při projednávání návrhu rozpočtu školy na další rok, při vyjádření k rozboru hospodaření a při projednávání usnesení, jehož obsahem jsou zásadní výhrady k práci ředitele školy. V ostatních případech se usnáší školská rada většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy školské rady.

Článek 7

Usnesení školské rady vyhotovuje písemně pověřený člen školské rady a podepisuje předseda a další pověřený člen školské rady. O jednáních školské rady pořizuje záznam pověřený člen školské rady, v tomto záznamu jsou uvedeny výsledky hlasování.

Článek 8

Nejméně jednou ročně školská rada informuje zákonné zástupce nezletilých žáků školy, pedagogické pracovníky školy a zřizovatele školy o výsledcích své činnosti za uplynulé období. Součástí této informace jsou jednak výsledky a průběh schvalování dokumentů podle §168 odst. 1 písm. b) až d) školského zákona, jednak v ní školská rada uvede, zda projednávala a vyjadřovala svůj názor k dokumentům uvedeným v §168 odst. 1 písm. a), e), f), g) a h) školského zákona. O schválení dokumentů uvedených v §168 odst. 1 písm. b) až d) školského zákona rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada uvedený dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání, nebo pokud školská rada neprojedná výše uvedené dokumenty do l měsíce od jejich předložení ředitelem  školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

Článek 9

Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu mohou být pouze písemné a podléhají schválení školskou radou.

Článek 10

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018

 

Jednací řád školské rady

při

 Středním odborném učilišti Uherský Brod, Svatopluka Čecha 1110, Uherský Brod

 zřízené usnesením Rady Zlínského kraje č. 1083/R3/17 ze dne 11.12.2017

DODATEK č. 1

Ve výjimečných případech lze provést hlasování procedurou per rollam (korespondenční hlasování jednotlivých členů – např. mailem.)

 

V Uherském Brodě dne  07.02.2018